ПРЕШЛЕНИТЕ И НАШЕТО ЗДРАВЕ

Свързани ли са прешлените ни с останалите органи и как ?

pollynikolovatherapy.com

Наскоро имах дискусия с пациентка, която така и не можа да повярва, че болката в китката й идва от проблем с прешлен С7.

За мен лично, болестите на физическо ниво идват само от 2 места. Това са Стомахът и Гръбначния стълб. Не визирам физическите травми при катастрофи, падания и т н.. Макар че и от тях след това има последствия.

Защо смятам така?

Защото 70% от имунитетът ни се намира в стомаха.

pollynikolovatherapy.com

Освен, че храната, която приемаме не е био, еко и както и ще да я наричаме, то много често не се усвоява правилно от организма. Около 12 метра са червата ни и представете си всички завои и кривки, дето остава храна, която не е преработена и усвоена от организма. Освен това, има начин на приемане на храната. За всяка храна има като времетраене за преработка от стомаха и оставайки повече време тя започва да ферментира. От тук вече се започва – синдром на пропускливите черва, дисбактериози, колити, язви и тн…

Като пример ще задам въпрос –как се храните, кое след кое ядете?

Кое ще изядете първо ябълката или картофите?

pollynikolovatherapy.com

Не търсете отговорът в интернет. Там наистина има много информация, стига човек да иска да я намери. Целта беше първосигналната реакция ви реакция. Защото първо се яде ябълката. За нея е необходимо по -малко време за разграждане от организма.

Ако изядете първо картофите и след това ябълката, нейното време ще е отминало, стомахът първо ще трябва да обработи картофите и в този момент ще започне ферментацията на ябълката. Последствията …ами нарушен имунитет и куп заболявания.

Каква е връзката на това, с което се храним и прешлените?

Всеки прешлен отговаря за определена част от нашето тяло. Прешлените защитават гръбначният мозък, а между тях се намират междупрешленните дискове. На­шият гръб­на­чен стълб е в със­тоя­ние да из­вър­шва са­мо 3 ви­да дви­же­ния: за­вър­та­ния нал­яво и надя­сно, нак­ло­ни нал­яво и надя­сно и нак­ло­ни нап­ред и на­зад. Тези движения се извършват от мускулите.

pollynikolovatherapy.com

Клет­ки­те в на­шия ор­га­ни­зъм об­щу­ват по­меж­ду си с еле­ктри­чес­ки им­пул­си. Нер­вни­те клет­ки, за раз­ли­ка от ос­та­на­ли­те, са снаб­де­ни с мно­го къ­си из­рас­тъ­ци за свър­зва­не ед­на с дру­га. Но всяка ед­на от тях има и по еди­н по-дъ­лъг из­рас­тък, на­ре­чен ак­сон. Ак­со­ни­те из­ли­зат от клет­ки­те на глав­ния мо­зък, съ­би­рат се в еди­н сноп, при­ли­чащ на ка­бел, и ми­на­ват през це­лия наш гръб­на­чен стълб от го­ре до до­лу.

Те са про­вод­ни­кът, по кой­то от глав­ния мо­зък про­ти­чат еле­ктри­чес­ки­те им­пул­си – сиг­на­ли­те. От то­зи своеоб­ра­зен “ка­бел­” към ор­га­ни­те из­ли­зат “п­ро­вод­ни­ци”, за да мо­гат да да­ват сиг­нал на еди­н или друг ор­ган.

pollynikolovatherapy.com

Чрез те­зи нер­ви, кои­то из­ли­зат от всяко преш­лен­че (а те са 31), глав­ният мо­зък кон­тро­ли­ра оп­ре­де­ле­на об­ласт от тяло­то. А то­ва оз­на­ча­ва, че почти всич­ки за­бол­ява­ния през жи­во­та ни, ос­вен ин­фек­циоз­ни­те бо­лес­ти и трав­ми­те, са свър­за­ни с ув­реж­да­ния в гръб­нач­ния стълб. И ко­га­то пре­да­ва­не­то на те­зи сиг­на­ли на ни­во гръб­на­чен стълб е на­ру­ше­но, то­га­ва въз­ник­ва и бо­лес­тта.

Ако сиг­на­лът се въз­ста­но­ви, чо­век оз­драв­ява. Ако не се въз­ста­но­ви, то бол­ният за­поч­ва да взе­ма ле­карс­тва, кои­то из­кус­тве­но за­мес­тват то­зи ва­жен сиг­нал.

Тук намесвам вече енергийната медицина, която аз прилагам и всъщност много мои колеги вече и наистина можем да сме много от полза. Точно така, както се получи и дискусията с клиентката ми, защото на енергийно ниво се усеща проблема и съответно може да бъде, открит и излекуван.

Искрено се надявам, че енергийната медицина ще навлиза все повече и повече и заедно с конвенционалната можем да творим чудеса за човешкото здраве .

pollynikolovatherapy.com

За това, преди да започнете да взимате каквито и да е било лекарства, направете един детокс на чревната флора, а защо не и рентген на гръбначния стълб. Бих казала, че е по- малкото зло, от колкото да храните фармацевтичната индустрия. Всъщност, не е проблема толкова в индустрията, колкото в това, че вредите на себе си. Достастъчно е само да се погледнат в листовката страничните ефекти от даденото лекарство.

Не напразно е измислена рефлексотерапията. Всички органи са проектирани върху ръцете и краката и може само с един или няколко масажа човек да се отърве от различни заболявания.

Също така много полезна би била и Су Джок терапията, която аз практикувам от години.

pollynikolovatherapy.com

Меридианната система – тоест проследяването на меридианите е от съществена важност за нашето тяло. Всичко това се включва в понятието енергийна медицина, а в комбинация с природолечение, понякога стават чудеса.

pollynikolovatherapy.com

Здравето е в нашите ръце и най- малкото, което можем да направим за себе си преди да посегнем към хапчето е, да се вслушаме в съветите и напътствията на специалистите, а дали ще се доверим на някого това да оставим на нашата интуиция.

Поли Николова Холистичен терапевт